oki-kosher-aventura-florida-ceviche-egg-yolk-plated